Organizacja świadczenia usług księgowych przebiega według nastepującego schematu:


 1. Przygotowanie do przejęcia obsługi ksiegowej
  • Szczegółowa analiza potrzeb dokonywana podczas rozmowy z przedstawicielem Klienta
  • Uzgadnianie kanałów przepływu informacji, sposobu dostarczania i przekazywania niezbędnych dokumentów
  • Uzgodnienie procesu przejęcia danych księgowych Klienta
  • Wyznaczenie osób dedykowanych do obsługi procesu po stronie IMPACT i Klienta
 2. Przejęcie obsługi
  • Podpisanie umowy o świadczenie usług
  • Wystawienie przez Klienta stosownych upoważnień dla IMPACT w zakresie obsługi ksiegowej
  • Przejęcie niezbędnej dokumentacji księgowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
  • Weryfikacja merytoryczna otrzymanej dokumentacji

Ponadto:

Za prowadzenie obsługi danego Klienta odpowiedzialny jest imiennie wyznaczony opiekun Klienta. Od momentu podpisania umowy z IMPACT opiekun uczestniczyć będzie w pracach zespołu wdrożeniowego i otrzyma całość dokumentacji po zakończeniu wdrożenia.

Ze strony Klienta do kontaktów z IMPACT upoważnione beda tylko i wyłącznie osoby wymienione w umowie. Nie sa dopuszczalne jakiekolwiek bezpośrednie kontakty pracowników IMPACT z indywidualnymi pracownikami Klienta. Wszelkie decyzje w zakresie zmiany opiekunów Klienta czy przedstawicieli Klienta odbywają sie pisemnie, na odpowiednich formularzach zdefiniowanych w trakcie wdrożenia.

W zakresie poufności danych i zasad kontaktu z przedstawicielami Klienta obowiązuja w IMPACT szczegółowe procedury, za których przestrzeganie pracownicy odpowiedzialni są dyscyplinarnie.

Jednym z kluczowych etapów wdrożenia jest zdefiniowanie odpowiednich kanałów przepływu informacji pomiędzy stronami. W zależności od rodzaju przesyłanych dokumentów moga to być:


Na etapie wdrożenia Klient otrzymuje ponadto instrukcję obiegu dokumentów księgowych pomiędzy nim i IMPACT. Dokumentacja ta definiuje w sposób szczegółowy obieg poszczególnych dokumentów od momentu ich wygenerowania lub wpłyniecia do Klienta, do momentu ostatecznego załatwienia przez IMPACT. Do instrukcji dołączone sa również ujednolicone formularze, które pozwalaja na prawidłowy przepływ informacji i eliminują błędne dekretowanie dokumentów.


Jeżeli jesteś zainteresowany - zapraszamy do współpracy.
WSTECZ